Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Zapraszamy na konferencję dotyczącą realizacji projektu "Innowacyjne opryskiwacze sadownicze"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i984/23

Informacja o dofinansowaniu projektu: „Rodzina znacząco ulepszonych opryskiwaczy sadowniczych”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i536/21-00

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Nr POIR.POIR.01.01.01-00-0006/17

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją strumienia powietrza

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP
Nr POIR.02.03.02-14-0005/15-00

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców

Uprzejmie informujemy, o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania usługi badawczej na opracowanie nowego wyrobu w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców”.

Do góry