Informacja o uzyskaniu dofinansowania

 

 

Zdzisław Niegowski AGROLA Zakład Handlowo-Produkcyjny realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu: Ścieżka dla Mazowsza

Tytuł projektu: Rodzina opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza

 

 

Cel projektu: opracowanie innowacji produktowej jaką jest nowatorski opryskiwacz polowy z pomocniczym strumieniem powietrza. W konstrukcji zostanie wykorzystane wieloletnie doświadczenie Wnioskodawcy i Podwykonawcy w konstruowaniu i komercjalizacji opryskiwaczy polowych oraz aktualny stan prac badawczych z zakresu techniki opryskiwania prowadzonych w kraju i za granicą. Wdrożenie do produkcji innowacyjnego opryskiwacza wpłynie na poszerzenie oferty handlowej, a tym samym zwiększenie przychodów firmy AGROLA. Ponadto przyczyni się do poprawy pozycji firmy jako dostawcy najnowocześniejszych w Polsce opryskiwaczy polowych, co ułatwi ekspansję na rynki zagraniczne.
Przedmiotem projektu są badania nad technologiami opryskiwania upraw polowych umożliwiającymi zbudowanie opryskiwacza polowego z pomocniczym strumieniem powietrza o cechach i parametrach niemożliwych do osiągnięcia w żadnych innych znanych technologiach.
Projekt jest odpowiedzią wnioskodawcy na zidentyfikowane i wyspecyfikowane potrzeby ze strony odbiorców rezultatów projektu wyrażone w odpowiednio dużym realnym popycie zapewniającym opłacalność ekonomiczną wdrożenia technologii opracowanej w ramach projektu.
Projekt jest wykonalny od strony zasobów, jakimi dysponuje wnioskodawca a wszystkie ryzyka i zagrożenia zostały uwzględnione w trakcie jego przygotowywania Przedmiot projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje Cele projektu zostaną osiągnięte w ten sposób, że rezultaty projektu, stanowiące innowację produktową na poziomie światowym, zostaną wdrożone w działalności gospodarczej wnioskodawcy, co umożliwi zaoferowanie na rynku krajowym i międzynarodowym nowej generacji opryskiwacz polowy z pomocniczym strumieniem
powietrza.

 

Wartość projektu: 5 264 050,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wartość dofinansowania: 3 787 658,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100)

Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2023

 

 

www.ncbr.gov.pl


Do pobrania Plakat informacyjny A3 FK_pion_AGROLA.pdf (1.1 MiB)

Wróć

Do góry