Materiały do zbudowania makiet i prototypów niezbędnych do realizacji prac rozwojowych cz. III

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 29-03-2022 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia: 03/SdM/2022
Status ogłoszenia: Nierozstrzygnięte

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać pocztą elektroniczną (na adres: marketing@agrola.com.pl ) lub osobiście lub listownie (liczy się data dostarczenia do siedziby zamawiającego) do końca terminu składania ofert.

Oferta wraz z załącznikami może być złożona w wersji papierowej w sekretariacie Zamawiającego (w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00) 
AGROLA Zakład Handlowo Produkcyjny Zdzisław Niegowski
PŁATKOWNICA 84
07 - 140 SADOWNE.


Kopertę zawierającą Ofertę należy opatrzyć nazwą i numerem Zapytania ofertowego.
Oferta przesłana mailem musi być podpisana i przysłana w formie skanu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: marketing@agrola.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Artur Wyrobek

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 25 676 01 30 (dostępny w godzinach od 8:00 do 16:00)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:

Grupa towarowa- A -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: węgrowski Miejscowość: PŁATKOWNICA 84, 07 - 140 SADOWNE.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Zamawiającego materiałów do zbudowania makiet i prototypów niezbędnych do realizacji projektu opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza.

Przedmiot zamówienia:

1 /  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Zamawiającego materiałów do zbudowania makiet i prototypów niezbędnych do realizacji projektu opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza.

2 / Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie składa się z części opisanych w załączniku numer 1 ogłoszenia (zestawienie materiałów), określając zakres i przedmiot tych części jak poniżej:

Grupa towarowa- A -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

3 / Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4 / Zamawiający, określając rodzaj, gatunek i ilość materiałów stanowiących opis przedmiotu zamówienia, dołożył wszelkich starań, aby odpowiadały one faktycznemu zapotrzebowaniu.

5 / Zamawiający, ze względu na charakter i rodzaj prowadzonych działań (prace rozwojowe obejmujące budowę i rozwój prototypów, które mogą implikować zmiany konstrukcyjne niemożliwe do określenia na etapie niniejszego postępowania), zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości asortymentu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.

6 / Wykonawca będzie dostarczał materiały własnym transportem, bez doliczania kosztów dostawy; do obowiązków Wykonawcy będzie należeć wyładunek zamówionych materiałów w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;

7 / Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnej wymiany dostarczonych materiałów na nowe w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji na jakość w okresie gwarancyjnym.

8 / W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu, Zamawiający dopuszcza użycie przedmiotu równoważnego, pod warunkiem, że spełnia on minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcje i walory użytkowe produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów lub urządzeń zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować wyłącznie jako definicje standardu wymaganego przez Zamawiającego.

9 / Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

Kody CPV zamówienia:

Grupa towarowa- A -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Harmonogram realizacji zamówienia: Dostawy sukcesywne do dnia  31 grudnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (wraz z postępem prac).

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej podpisywania – oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron umowy. Zmiana umowy może dotyczyć w szczególności zmniejszenia ilości zamawianych materiałów lub wymiany dostarczonych materiałów na inne (o zbliżonych parametrach) lub też dostawy materiałów o parametrach, jakie nie są jeszcze znane w momencie przygotowywania zamówienia a wynikają z częściowych rezultatów badań.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnione i podpisane formularz oferty i oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem, oraz będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach w następujący sposób:

1) Cena (C) – 90 pkt;

2) Termin realizacji dostawy (D) – 10 pkt;

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1) Sposób przyznania punktacji za kryterium „Cena” (C). Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem według wzoru: Wartość punktowa = (C min / C ofert) x 90, gdzie C min – najniższa zaoferowana cena wśród ocenianych ofert, C ofert – cena oferowana w rozpatrywanej ofercie.

2) Sposób przyznania punktacji za kryterium „Termin realizacji dostawy” (D). Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, rozumiane jako dostawa każdej z części zamówienia, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia:

a) czas realizacji zamówienia do 1 miesiąca = 10 punktów,

b) czas realizacji zamówienia do 2 miesięcy = 5 punktów,

c) czas realizacji zamówienia powyżej 2 miesięcy = 0 punktów,

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Sposób obliczenia ceny: cena oferty zostanie obliczona na podstawie wartości podanej przez danego dostawcę w ofercie złożonej Zamawiającemu, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym m.in. koszty transportu, wniesienia i montażu, gwarancji, ubezpieczenia).

Wykluczenia:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego część Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa: NIEGOWSKI ZDZISŁAW "AGROLA" ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY

NIP: 824 000 10 61

Adres: Płatkownica 84; 07-140 Sadowne; powiat węgrowski; województwo mazowieckie

Numer telefonu: (+48) 256760130

Nazwa programu: Ścieżka dla Mazowsza

Tytuł projektu: Rodzina opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza

Numer projektu: MAZOWSZE/0002/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Status ogłoszenia: Nierozstrzygnięte

Wróć

Do góry