Ważna informacja!

Zgłoszenia zdarzenia Siły Wyższej w związku z realizacją  Umowy/Zamówienia/Świadczenia Serwisu dalej zwana „Umową”

            W związku z wystąpieniem pandemii wirusa SARS CoV-2 oraz podejmowanymi działaniami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz organów rządowych innych państw polegającymi na wdrażaniu środków i metod zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się (między innymi: wprowadzenie w dniu 13.03.2020r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rozporządzeń Rady Ministrów związanych z pandemią) mając na uwadze warunki Umowy, niniejszym zawiadamiamy o wystąpieniu zdarzenia Siły Wyższej w ramach realizacji Umowy przez Firmę AGROLA.

Pandemia wirusa, która spowodowała zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, zakazy obrotu określonymi towarami, zatory płatnicze, czy wreszcie kwarantanna lub absencja pracowników – to nadzwyczajne okoliczności, które powodują, że realizacja zobowiązań wynikających z Umowy może być bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. Aktualnie nie jest możliwe wskazanie przewidywanego terminu ustania Siły Wyższej, gdyż nieprzewidywalność zjawiska pandemii przekracza możliwości rozpoznania przez Firmę AGROLA.

Firma AGROLA na bieżąco monitoruje wydawane akty prawne oraz wszelkie informacje, zalecenia, instrukcje i środki ostrożności dotyczące ograniczenia pandemii wirusa SARS CoV-2. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie możliwe działania i środki ostrożności w celu kontynuowania naszej współpracy i realizacji zobowiązań oraz łagodzenia następstw i  okoliczności wywołanych pandemią wirusa w zakresie jakim to możliwe. Nie możemy jednak wykluczyć, że nie wszystkie następstwa będą możliwe przez nas do uniknięcia lub zapobieżenia, gdyż są od nas niezależne, jak też nie były i nie są możliwe do przewidzenia i zapobieżenia.

Firma AGROLA zamierza kontynuować realizację swoich obowiązków dotyczących Umowy w zakresie, w jakim zgłaszana okoliczność Siły Wyższej umożliwi. W związku z powyższym pragniemy wykluczyć naszą odpowiedzialność za ewentualne nieterminowe lub brak wykonania obowiązków wynikających z Umowy, gdyż możliwe do wystąpienia opóźnienia lub brak realizacji obowiązków w tym zakresie są od nas niezależne.

 

z poważaniem

Zdzisław Niegowski

Wróć

Do góry